شنبه دوم تير 1397 - 2018؍Jun؍23
logo-samandehi
 

آيين‌نامه اجرايي حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا


به منظور توسعه و تعميق پژوهشهای بيمه‌اي و بهره گيري از توانمندي دانشجويان و محققان دانشگاهي و در اجراي دستور العمل نحوه پرداخت حق الزحمه های آموزشی، پژوهشی و جلسات علمی و کارشناسی، مصوب هفتمین جلسه هیأت امناء پژوهشکده مورخ 9/11/1390 ، آیین نامه اجرایی حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در 4 ماده و 22 بند و 7  تبصره، در تاریخ 26/4/1391 مورد تصویب قرار گرفته است و از تاریخ مذکور لازم الاجرا می باشد.
ماده 1. نحوه انتخاب موضوع و فرایند بررسی و تصويب موضوعات پیشنهادی
1-1. موضوع پایان نامه به یکی از دو روش زیر انتخاب می گردد:
1-1-1. انتخاب موضوع با مشورت گروه پژوهشی ذیربط از میان اولویتهای پژوهشی پژوهشکده
2-1-1. پيشنهاد موضوع پایان نامه  توسط دانشجو و تأیید در گروه پژوهشي ذیربط
2-1. پس از انتخاب موضوع پايان‌نامه، دانشجو بايد مدارك زیر را جهت بررسي طرحنامه پايان‌نامه به اداره آموزش و پژوهش ارائه نماید:
الف- فایل الکترونیکی (word) طرحنامه مصوب دانشكده/دانشگاه
ب- فایل الکترونیکی (word) طرحنامه در قالب فرم پيشنهادي پژوهشكده
ج- اسکن معرفي‌نامه رسمی از دانشكده/دانشگاه مبني بر تصويب موضوع پايان نامه دانشجو (عنوان پايان نامه و مشخصات دانشجو و اساتید راهنما و مشاور و تاریخ تصویب ذكر گردد).
د- اسکن كارت دانشجويي
ه- اسکن كارت ملي

3-1. ثبت طرحنامه در دبیرخانه پژوهشکده بیمه
4-1. ثبت اطلاعات طرحنامه در اداره آموزش و پژوهش و ارسال طرحنامه و فرمهای ارزیابی به گروه پژوهشی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو روز کاری
5-1. بررسی طرحنامه توسط گروه پژوهشی و در صورت لزوم اعلام اصلاحات مورد نیاز به دانشجو حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری و دریافت طرحنامه اصلاح شده (این مرحله تا پذیرش نهایی طرحنامه توسط گروه قابل تکرار است)
6-1.  اعلام تصویب اولیه و ( در صورت نیاز) پیشنهاد مشاوران بیمه ای به اداره آموزش و پژوهش توسط مدیر گروه پژوهشی ذیربط.
7-1. تهیه معرفی نامه جهت انعقاد  قرارداد توسط اداره آموزش و پژوهش
8-1. تصويب طرحنامه پايان نامه توسط معاون پژوهشي و امضاء معرفی نامه جهت انعقاد قرارداد
9-1. اداره آموزش و پژوهش نتیجه نهایی را ظرف مدت 5 روز کاری بعد از تصویب به دانشجو اعلام می کند.

ماده 2. تعهدات پژوهشکده بیمه
1-2. ارائه مشاوره علمی مورد نیاز دانشجو در حین نگارش پایان نامه، بنا به در خواست دانشجو
2-2. ارائه تسهیلات لازم جهت استفاده از منابع علمی موجود در کتابخانه پژوهشکده
3-2. انجام همکاری های لازم جهت معرفی دانشجو به مراکز علمی شرکتهای بیمه و... جهت تسهیل در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در تدوین پایان نامه
4-2. در صورتیکه هیچ کدام از اساتید راهنما و مشاور پایان نامه دارای تخصص بیمه ای نباشند، پژوهشکده اقدام به معرفی مشاور بیمه‌ای می‌نماید تا در مراحل مختلف انجام پایان نامه به دانشجو مشاوره دهد. مشاور بیمه ای توسط مدیر گروه پژوهشی ذیربط پیشنهاد و توسط معاون پژوهشی تایید می‌گردد. مشاورین پیشنهادی باید حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند:
      1-4-2. عضو هیئت علمی یکی از دانشگاهها یا مراکز آموزش عالی با سابقه تحقیق یا نگارش و یا تدریس در زمینه بیمه
      2-4-2. کارشناسان ارشد صنعت بیمه با حداقل سه سال سابقه که در یکی از مراکز آموزش عالی معتبر به تدریس دروس بیمه ای اشتغال دارند.
      3-4-2. کارشناسان ارشد صنعت بیمه با حداقل ده سال سابقه تألیف، تحقیق و ترجمه علمی در زمینه های بیمه ای.
5-2. انعقاد قرارداد و حمایت مالی از پایان نامه مطابق شرایط مندرج در ماده 4
 
ماده 3. تعهدات دانشجو
1-3. ارائه یک نسخه از پايان‌نامه صحافي‌شده به همراه لوح فشرده پايان‌نامه شامل فايل word‌ و PDF به گروه پژوهشي مربوطه
تبصره: درصورتیکه در رشته های خاص دانشگاهی پایان نامه با نرم افزار دیگری تایپ شده باشد، ارائه متن با نرم افزار مذکور و نسخه PDF با تأیید معاون پژوهشی امکان پذیر است.
2-3. نگارش عبارت «اين پايان نامه با همكاري و حمایت پژوهشكده بيمه انجام پذيرفته است» بر روي صفحات آغازین پايان نامه (در یک صفحه مجزا) الزامي است.
تبصره:  اجرای این بند در مورد پایان نامه های خاتمه یافته ضرورت ندارد.
3-3. برگزاري جلسه ارائه و دفاع از نتايج پايان‌نامه در گروه پژوهشي مربوطه و ارسال صورت جلسه آن به اداره آموزش و پژوهش (در صورت درخواست گروه پژوهشی ذیربط و تأیید معاونت پژوهشی)
4-3. ارائه مقاله ای علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی جهت چاپ در نشریات پژوهشکده یا نشریات دیگر دارای اعتبار علمی با ذکر نام پژوهشکده بیمه
تبصره: ارائه تأییدیه پذیرش مقاله در نشریات علمی- ترویجی یا علمی- پژوهشی پژوهشکده جهت پرداخت کمک هزینه مربوط به مقالات قابل قبول خواهد بود.

ماده 4. ميزان حمايت و نحوه پرداختهای مالي
کلیه پرداختهای مالی به شرح زیر و مطابق جدول (1) قابل پرداخت است.
1-4. ميزان حمایت مالی از پایان نامه هایی که عنوان آنها بعد از مشاوره با گروههای پژوهشی پژوهشکده تنظیم می شود برای مقطع کارشناسی ارشد 12.500.000 ریال و برای مقطع دکتری25.000.000 ریال تعیین می گردد.
تبصره : حق‌الزحمه مشاوران بیمه ای علاوه بر مبلغ فوق به شرح ذیل می‌باشد:
- مشاور بیمه ای در مقطع کارشناسی ارشد 2.500.000 ریال.
- مشاور بیمه ای در مقطع دکتری 5.000.000 ریال.
تبصره : به استاد راهنمای پایان‌نامه‌های بیمه‌ای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در صورتی که برای پایان‌نامه مشاور بیمه‌ای الزامی تشخیص داده نشود، مبلغ مندرج در تبصره فوق قابل پرداخت خواهد بود.
2-4. ميزان حمایت مالی از پایان نامه هایی که در انتخاب عنوان آنها از مشورت پژوهشکده استفاده نشده است 10.000.000 ریال برای مقطع کارشناسی ارشد و 20.000.000 ریال برای مقطع دکتری تعیین می‌گردد که کل این مبلغ متعلق به دانشجو می باشد.
3-4. حق‌الزحمه مقالات مستخرج از پايان‌نامه در صورت تاييد و چاپ (طبق شرایط مندرج در بند 4-3) برای یک مقاله به شرح جدول 2 قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره: نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها، حق الزحمه اضافی جهت چاپ مقاله دریافت نمی‌نمایند.


 

 جدول (1). ميزان حمايت از پايان‌نامه ها (ارقام به ريال)

نحوه پرداخت

جمع

سهم استاد راهنما یا مشاور بيمه‌اي (درصورت وجود)

سهم دانشجو

مقطع شرایط شمول پایان نامه
60 درصد بعد از دفاع از پایان نامه و اخذ تاییدیه از دانشگاه متبوع و 40 درصد پس از ارائه تاییدیه چاپ مقاله در نشریات پژوهشکده یا نشریات دیگر دارای اعتبار علمی با ذکر نام پژوهشکده

15.000.000

2.500.000

12.500.000

كارشناسي‌ارشد

1-4

30.000.000

5.000.000

25.000.000

دكتري  

10.000.000

---

10.000.000

كارشناسي‌ارشد   2-4

20.000.000

---

20.000.000

دكتري  

 

جدول (2). حق الزحمه چاپ مقاله (ارقام به ريال)

سهم دانشجو برای هر مقاله

نوع مقاله

3.000.000

علمی ترویجی در نشریات پژوهشکده

5.000.000

علمی پژوهشی در نشریات پژوهشکده

7.500.000

مقاله پذیرفته شده ISI

(در صورت ذکر نام پژوهشکده بیمه در مقاله * )

عبارت مربوط به حمایت پژوهشکده بیمه، جهت مقالات ISI:

“This Study has been conducted with the cooperation and support of the Insurance Research Center affiliated to the Central Insurance of the Islamic Republic of Iran.”

مدارک در خواستی جهت بررسی پروپزال پایان نامه

 

1- فایل الکترونیکی (word) طرحنامه مصوب دانشكده/دانشگاه
2- فایل الکترونیکی (word) طرحنامه در قالب فرم پيشنهادي پژوهشكده
3- اسکن معرفي‌نامه رسمی از دانشكده/دانشگاه مبني بر تصويب موضوع پايان نامه دانشجو (عنوان پايان نامه و مشخصات دانشجو و اساتید راهنما و مشاور ذكر گردد).
4- اسکن كارت دانشجويي
5- اسکن كارت ملي
6- اسکن نامه درخواست بررسی پروپزال پایان نامه در پژوهشکده بیمه، خطاب به رئیس اداره آموزش و پژوهش(دریافت فایل نمونه درخواست)

توجه: لازم به ذکر است جهت ارسال مدارک فوق از طریق آدرس ایمیل proposal@irc.ac.ir اقدام نمایید.
 

 
کلیه حقوق این پايگاه متعلق به پژوهشكده بيمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است