• ساعت : ۱۰:۱۴:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 
  • کد خبر : ۴۴۰۳
"پژوهشنامه بیمه" ویژه پاییز 1398منتشر شد
صد و سی و پنجمین شماره پژوهشنامه بیمه ویژه پاییز 1398 انتشار یافت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در این شماره 6 مقاله علمی-پژوهشی بیمه‌ای با عناوین زیر به چاپ رسیده است:
-    ارائه روشی جدید برای محاسبۀ ضریب‌ریسک بازار مدل توانگری مالی صنعت بیمۀ ایران: رویکرد ARDL-GARCH ( رضا جعفری، نادر مظلومی و امیر صفری)
-    تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه ( حسین محسنی و مهدی صادقی شاهدانی)
-    مدل پارادایمی عوامل مؤثر در بازخرید بیمه‌های عمر در ایران ( اباذر حلم زاده، کریم حمدی و کامبیز حیدرزاده هنزایی)
-    طراحی مدلی نوین برای اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایة رهیافت مارکوف (مهدی ذوالفقاری و فاطمه فقیهیان)
-    مطالعۀ تطبیقی تأثیر فورس‌ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل ‌نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق ‌تأمین ‌خسارت‌های ‌بدنی در قوانین بیمة اجباری ( مهسا دهینی )
-    راهبردهایی برای توسعۀ بیمۀ مسئولیت حرف