• ساعت : ۹:۳۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
  • کد خبر : ۴۵۷۵
امروز 20 دی‌ماه در ادامه برنامه‌های علمی بیست‌‌وهفتمین همایش ملی بیمه و توسعه
ارائه مقاله با عنوان ارزیابی عوامل موثر بر سرعت توسعه خدمت جدید با نقش تعدیلگر تشویق رهبر برای خلاقیت (مورد مطالعه: بیمه سایبری)
نشست ارائه مقاله "ارزیابی عوامل موثر بر سرعت توسعه خدمت جديد با نقش تعدیلگر تشویق رهبر برای خلاقیت (مورد مطالعه: بيمه سایبری)" توسط سرکار خانم مهتاب تدین کارشناس مسئول بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه سامان، امروز 20 دی‌ماه ساعت 13:00 از سایت همایش بیمه و توسعه پخش خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر سرعت توسعه خدمت جديد با نقش تعدیل‌گر تشویق رهبر برای خلاقیت طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد.
این پژوهش از نظر پارادایم، فرااثبات گرا می‌باشد که با رویکرد کمی صورت گرفته است. همچنین استراتژی تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مدیران عامل، معاونین فنی و مدیران تحقیق و توسعه شرکت‌های فعال در صنعت بیمه ایران هستند و جهت انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده شده است. در این راستا 73 نفر از اعضای نمونه انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع گردیده است.
بر پایه این گزارش، در این تحقیق جهت اطمینان از پایایی پرسشنامه و اندازه گیری آن، از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده و برای سنجش روایی ابزار، از روایی همگرا و روایی محتوی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار smart pls برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شناخت مشکل، خلق ایده و نوآوری باز بر سرعت توسعه خدمت جديد تأثیر دارند. همچنین تشویق رهبر برای خلاقیت، تأثیر نوآوری باز بر سرعت توسعه خدمت جديد را تعدیل می‌کند.
لازم به ذکر است نشست ارائه این مقاله، ساعت 13:00 شنبه 20 دی‌ماه 99 از طریق وبسایت همایش به نشانی http://seminar.irc.ac.ir/ پخش خواهد شد و به کلیه شرکت‌کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V6.0.0.0