دکتر میترا قنبر زاده

سرپرست گروه پژوهشی بیمه های اشخاص و عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
232 /02122084084
تحصيلات : 
دکتری :آمار - دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسی ارشد : آمار - دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارشناسی :آمار -
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه :استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0