دکتر عزیز احمد زاده

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
124 / 02122084084
تحصيلات : 
دکتری : علوم اقتصادی، گرایش مالی و توسعه-دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد : علوم اقتصادی-دانشگاه اصف
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه : استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0