فاطمه آزادبخت

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
177 / 02122084084
تحصيلات : 
کارشناسی : تربیت معلم قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنیکارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه : مربی، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0