دکتر محبوبه اعلائی

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
123 /02122084084
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه : استادیار، هیأت علمی

کارشناسی :دبيري رياضي-دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
کارشناسی ارشد :رياضي كاربردي- دانشگاه علم و صنعت ايران
دکتری : رياضي كاربردي- دانشگاه علم و صنعت ايران

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0