دکتر مریم اثنی‌عشری

مدیر گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
22082936
تحصيلات : 
کارشناسی :آمار- دانشگاه یزدکارشناسی ارشد : آمار ریاضی- دانشگاه اصفهاندکتری : آمار- دانشگاه اصفهان
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه : استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
6.0.0.0
V6.0.0.0