دکتر اسماء حمزه

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
?22084084 / 169
تحصيلات : 
کارشناسی : ریاضی، دانشگاه کاشانکارشناسی ارشد : ریاضی، دانشگاه کاشاندکتری : ریاضی، دانشگاه تربیت مد
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه :استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0