دکتر حمید کردبچه

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
-
سوابق : 
-
تلفن : 
22074451
تحصيلات : 
کارشناسی : اقتصاد نظری، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد : علوم اقتصادی، دانشگاه تهراندکتری : اقتصاد صنع
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه :دانشیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0