دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر مریم اثنی‌عشری

سرپرست گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت

 • تحصيلات : کارشناسی :آمار- دانشگاه یزد

دکتر مریم اثنی‌عشری

سرپرست گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت

 • تلفن : 22082936
 • پست الکترونیکی : esnaashari@irc.ac.ir

دکتر اسماء حمزه

عضو هیأت علمی

 • تحصيلات : کارشناسی : ریاضی، دانشگاه کاشان

دکتر اسماء حمزه

عضو هیأت علمی

 • تلفن : ?22084084 / 169
 • پست الکترونیکی : hamzeh@irc.ac.ir

دکتر فربد خانی زاده

عضو هیأت علمی

 • تحصيلات : کارشناسی :ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فربد خانی زاده

عضو هیأت علمی

 • تلفن : 22084084 / 182
 • پست الکترونیکی : khanizadeh@irc.ac.ir

دکتر حمید کردبچه

عضو هیأت علمی

 • تحصيلات : کارشناسی : اقتصاد نظری، دانشگاه تهران

دکتر حمید کردبچه

عضو هیأت علمی

 • تلفن : 22074451
 • پست الکترونیکی : -
گروه دورانV5.6.6.0