تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های مسئولیت     1399/02/31

فاطمه آزادبخت و مدریک پیرصاحب

بهار 1399

در‌ایران، بیمه‌‌های مسئولیت، یکی از سه رشته اصلی بیمه است که در کنار بیمه‌‌های اموال و اشخاص قراردارد. براساس موضوع‌این نوع بیمه، زیان وارده به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت‌‌های مالی و غرامت‌‌های بدنی که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه‌گذاران باشد جبران می‌گردد.
بیمه‌‌های مسئولیت دارای تقسیم بندی‌‌های متعددی می‌باشد ولی می‌توان آن‌‌ها را از نظر ماهیت فنی به گروه‌‌های اصلی زیر تقسیم بندی نمود:1-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان 2-بیمه مسئولیت عمومی3-بیمه مسئولیت تولید کنندگان 4-بیمه مسئولیت حرفه‌ای
افزایش پرتفوی بیمه مسئولیت طی ده سال گذشته، ناشی از عوامل متعددی همچون توسعه کسب وکار‌ها، آشنایی افراد زیاندیده به حقوق قانونی خود، تدوین قوانین و مقررات مشاغل وکسب وکار‌ها در رابطه با مسئولیت اشخاص، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی جامعه و.... بوده است، از طرف دیگر همزمان با افزایش پرتفوی بیمه‌‌های مسئولیت، مهمترین عامل افزایش خسارت آن را می‌توان رابطه مستقیم خسارت جانی در بیمه‌‌های مسئولیت با قانون مجازات اسلامی و پرداخت دیه به صورت یوم الاداء دانست، چرا که در حال حاضر نزدیک به 60 درصد پرتفوی بیمه‌‌های مسئولیت در صنعت بیمه را بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان تشکیل می‌دهد که ماهیت حوادث ‌این رشته بیمه‌ای، جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان می‌باشد. در هر صورت تغییرات زیاد بیمه‌‌های مسئولیت چه در بخش صدور و چه در بخش خسارت نشان از پویایی‌این رشته بیمه‌ای می‌باشد.
در این گزارش آثار بروز و شیوع ویروس کرونا در بیمه‌های مسئولیت، به طور اجمالی در 3 دسته مورد بررسی قرار گرفته است. 1-تأثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد بیمه‌های مسئولیت در صنعت بیمه و ارائه راهکارهای حمایتی 2- تأثیر شیوع ویروس کرونا بر صنایع و کسب وکار‌‌های کشور و نقش بیمه‌های مسئولیت در حمایت از آن‌ها 3- تأثیر شیوع ویروس کرونا بر افزایش چالش‌های حقوقی بیمه‌های مسئولیت  
1-تأثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد بیمه‌های مسئولیت در صنعت بیمه و ارائه راهکارهای حمایتی
تاثیر ویروس کرونا بر صنعت بیمه و به خصوص بر بیمه‌‌های مسئولیت نیز بر کسی پوشیده نیست که از جمله این تأثیرها می‌توان به تأثیر بر شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ا و شبکه فروش اشاره نمود.
-تأثیر بر شرکت‌های بیمه: به طور مثال از زمان همه گیری ویروس کرونا و بر اساس عملکرد 50 روزه بیمه‌‌های مسئولیت شرکت بیمه ایران، طبق جدول شماره 3- 6 این گزارش، مشاهده می‌شود که کرونا توانسته است تاثیر زیادی در کاهش حق بیمه صادره و گا‌ها کاهش90 درصدی حق بیمه را در برخی از رشته‌‌های مسئولیت صادره ‌ایجاد نماید.
-تأثیر بر بیمه مرکزی ج.ا.ا:  هر گونه تاثیر کرونا بر عملکرد رشته‌های بیمه‌ای شرکت‌های بیمه، آثار مستقیمی بر بیمه مرکزی ج.ا.ا دارد، سهم اتکایی اجباری کل شرکت‌‌های بیمه و سهم اعظم اتکایی اختیاری بیمه‌گران، حداقل در پذیرش اتکایی صندوق مقابله با تحریم توسط بیمه مرکزی انجام می‌شود؛ لذا هر گونه کاهش پرتفوی صنعت بیمه باعث کاهش سهم بیمه مرکزی از میزان سهم اتکایی می‌گردد
-تأثیر بر شبکه فروش:  بیش از 90درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور توسط شبکه فروش بازاریابی و صادر می‌گردد، نقش و اهمیت شبکه فروش بعنوان بازوان توانمند بیمه‌گران بر کسی پوشیده نیست؛ اما کاهش صدور بیمه‌نامه و پرتفوی مکتسبه، آثار و تبعات منفی زیادی بر شبکه فروش خواهد داشت و آن‌‌ها را با چالش‌‌های زیادی مواجه خواهد نمود که به تبع آن می‌تواند آثار خود را بر بیمه‌گران نمایان سازد.
2- تأثیر شیوع ویروس کرونا بر صنایع و کسب وکار‌‌های کشور و نقش بیمه‌های مسئولیت در حمایت از آن‌ها.
مهمترین خصیصه بیمه‌‌های مسئولیت با توجه به نقشی که در جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث، در نتیجه فعل یا ترک فعل شخص بیمه‌گذار دارند عبارتند از:
-