بررسی چالش های فنی و اجتماعی پیاده سازی : صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی های راننده

آزاده بهار، دکتر محسن بدره و دکتر فربد خانی زاده

شماره 28

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0