آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

دکتر عزیز احمدزاده(عضو هیأت علمی و مشاور پژوهشکده)

بهار 1399

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0