ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 11     1400/01/07

پژوهشکده بیمه

اسفند 1399

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

مطالب اصلی        

اقداماتی در راستای بهبود بیمه‌پذیری ریسک وقفه در کسب و کار در سایه‌ی همه‌گیری‌ها             

1.‌ کاهش خسارت‌ها از طریق اقدامات پیشگیرانه

2.‌  پیشگیری ریسک از طریق بیمه‌های سنتی و راهکارهای عمومی-خصوصی

3.‌ بهبود ظرفیت انتقال ریسک از طریق بازار سرمایه     

4.‌ پاسخگویی به ریسکهای سیستمیک از طریق تجمیع چندین خطر               

جایگاه اینشورتک در جهان کووید-19      

اخبار      

1.‌ اثرات کوید ۱۹ بر صنعت بیمه جهان در گزارشی از انجمن بین‌المللی ناظران بیمه جهان              

2.‌ توسعه مطلوب اوراق بهادار بیمه‌ای غیرفاجعه‌آمیز    

مقاله علمی            

شخصیت برجسته علمی        

یک معرفی تازه    

تازه‌های نشر