ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 4

بیمه

مرداد 1399

فهرست مطالب

1-    چهار کلید برای مدرن سازی نمایندگی بیمه
2-     گذار جهان بیمه از طوفان همه گیر سال 2020
3-    هشت مفهوم کلیدی برای درک پوشش بیمه عدم‌النفع
4-    آمادگی و انعطاف: راهکار بیمه برای جهان کرونایی
5-    درمان از راه دور، خانه ها و پوشیدنی های هوشمند یاری رسان بیمه‌گران و مشتریان


مقاله علمی
شخصیت برجسته علمی
یک معرفی تازه

 

Ratings Average :  ۳.۶۰ |  Ratings Submitted :  ۵

    پژوهشکده بیمه
    V6.0.0.0