دکتر محمدجواد حضوری

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
?22083885
تحصيلات : 
کارشناسی : مدیریت دولتی-دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد : مدیریت دولتی-دانشگاه تهراندکتری : مدیریت-دانش
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه :دانشیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0