دکتر لیلی نیاکان

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
22084022
تحصيلات : 
کارشناسی : مهندسی برق، مخابرات- دانشگاه شیرازکارشناسی ارشد : اقتصاد انرژی-دانشگاه تهراندکتری : علو
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه : استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0