عناوین اولویتهای پژوهشی جهت تدوین پایاننامه دانشجویی سال 1399

عناوین پیشنهادی پایان‏نامه

عضو هیات علمی/ شرکت بیمه پیشنهاددهنده

- اثر اتخاذ رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک بر عملکرد مالی شرکت های بیمه ایرانی

- چارچوب مقررات گذاری در صنعت بیمه از دیدگاه توانگری دو

- بررسی الگوهای اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه

- بررسی و مطالعه بازار بیمه و بیمه اتکایی کشورهای همسو با ایران (نظیر کره جنوبی، هند، ژاپن، چین، روسیه و ترکیه)

- بررسی صنعت بیمه در کشورهای دیگر (افغانستان، حوزه خلیج فارس، عراق و ترکیه) به منظور رونق تولید و صادرات خدمات

- بیمه‌های حمایتی اقشار اجتماعی اقشار آسیبپذیر، در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی نهاد بیمه

- روش‌های اجرایی و دستورالعمل اجرایی تست استرس در بیمههای زندگی

- بررسی اثرات دوره‎های رونق و رکود اقتصادی بر میزان و ترکیب پرتفوی جذب شده توسط شرکت‏های بیمه

- بررسی نحوه کنترل حد نصاب‎های سهام‎داری و ضمانت اجرایی مربوط به آن

دکتر لیلی نیاکان

- سنجش سواد بیمهای شهروندان (بر اساس طبقه اجتماعی، مناطق جغرافیایی، فرهنگهای بومی، جنسیت و ...)

- بررسی میزان اهتمام رسانه های کشور به انعکاس/ انتشار مطالب بیمه ای به تفکیک رشته های بیمه‌ای (کیفی، تحلیل محتوا)

- ارزیابی اثربخشی تبلیغات شرکت‎های بیمهای بر افزایش یا کاهش گرایش مردم به بهره‌گیری از خدمات بیمهای (کمی، کیفی، پرسشنامه و تحلیل محتوا)

- روش های بهینه بازاریابی- بازاریابی دیجیتال- مشتری مداری و نظائر آن

- حوزه مدیریت: مباحث سرمایه انسانی، ارزیابی عملکرد، بودجهریزی، بازمهندسی فرآیندها، تصمیم‌گیری، توانمندسازی کارکنان، برنامهریزیهای راهبردی و....

- بررسی نافعیت (ربط) پژوهش‌های 5 ساله اخیر پژوهشکده بیمه در جهت تقاضای ذینفعان

- سرمایه اجتماعی شرکت‌های بیمه و عوامل مؤثر بر آن

- آزمون مدل انگیزاننده‌های خرید بیمه زندگی در شرکت‌های بیمه (مدل اکتشافی قبلاً با روش کیفی استنتاج شده است)

- بررسی تأثیر افزایش پرداخت‌های نقدی بر کارآمدی کارکنان شرکت‌های بیمه‌ای

- عدالت سازمانی ادراک‌شده ناشی از پرداخت اضافه‌کار در شرکت‌های بیمه‌ای

دکتر محمدجواد حضوری

- مطالعه تطبیقی معیارها و مولفههای تاثیرگذار در نرخ حق بیمه در رشتههای مسئولیت در کشورهای توسعهیافته در حوزه بیمه و پیشنهاد نرخ در ایران

- بیمه و مدیریت بحران (مطالعه موردی واکنش اجتماعی به بحران ها و نسبت آن با بیمه)

- تاثیر بحرانهای زیست محیطی بر میل و رغبت مردم به بیمه های حمایت گرایانه دوران بحران

- کاربردهای نظریه گراف در کشف تخلف و تقلب در صنعت بیمه

- ارزیابی ریسک در خسارتهای بزرگ بیمه با استفاده از نظریه گراف

- بررسی نقش صنعت بیمه در مدیریت ریسک حوادث فاجعه آمیز

- بررسی آثار تغییر اقلیم بر صنعت بیمه

- معیارهای رتبهبندی شرکتهای بیمه

- شناسایی روشهای پیش بینی ریزش مشتری در بیمههای اموال و مسئولیت

- کاربرد فناوری‎های هوشمند در بیمه اموال و مسئولیت

- طراحی محصولات جدید در رشته‎های اموال و مسئولیت (اتومبیل، حوادث طبیعی و ...)

- بررسی نحوه نرخدهی شرکتهای بیمه در پوشش حوادث فاجعهآمیز و مقایسه آن با نحوه نرخدهی و صدور بیمهنامه در سایر کشورها

دکتر اسماء حمزه

- ارزیابی روش محاسبه توانگری شرکت‌های بیمه بر اساس ریسک

- بررسی نقش عامل انسانی در بروز خسارات و یا بعد انسانی ارزیابی ریسک

- بررسی روشهای اکچوئری برآورد تعهدات و تخمین مازاد/ کسری ذخایر فنی موسسات بیمه بر مبنای مطالعات تطبیقی (در رشته های مختلف)

- بررسی انواع روشهای قیمتگذاری در رشته‌های اموال و مسئولیت

- مدل سازی تصادفی خسارتهای بیمهای در رشتههای اموال و مسئولیت

- اعتبارسنجی مشتریان شرکت‌های بیمه

- مدیریت جامع ریسک در شرکت‌های بیمه

دکتر مریم

اثنی عشری

- کشف و پیشگیری از تقلب و تخلف با استفاده از یادگیری ماشین

- طراحی محصولات جدید در حوزه بیمه های اتومبیل

- آسیبشناسی ضریب خسارت در رشتههای بیمه اتومبیل (بدنه و ثالث)

- مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده از یادگیری ماشین

- هوش مصنوعی در بهبود روندهای بیمه‌گری

دکتر فربد

 خانی زاده

- طراحی ابزارهای مالی بیمه (ILS)

- بررسی شرکتهای اقتصادی در صنعت بیمه

- بررسی مباحث محاسبه توانگری شرکتهای بیمه و عوامل موثر بر آن

- طراحی و بررسی شاخص‌های نظارت مالی بیمه

- بررسی ریسک سیستمی اقتصاد، نهادهای مالی و بیمه

- بررسی مدل های اقتصاد کلان و بیمه

- بررسی شاخص‌های پیش هشدار مالی در صنعت بیمه

- تحلیل رشد و توسعه صنعت بیمه

- مباحث تحلیل بازار و تحقیقات بازار در بیمه

دکتر فرزان خامسیان

- روش‌های قیمت‌گذاری محصولات بیمه عمر و مستمری در دنیا

- روش‌های قیمت‌گذاری انواع Option‌ ها و تضامین (Guarantees) در بیمه‌های عمر و مستمری

- استفاده از داده‌کاوی و یادگیری ماشین در بیمه‌های عمر و مستمری

- طراحی بیمه‌های مستمری نوین

دکتر محبوبه اعلایی

- تخمین تابع تقاضا در رشته‎های بیمه‎ای (یا تخمین تابع تقاضای القایی درمان در یک فیلد مشخص)

- بررسی راهکارهای توسعه بیمه‌های تکمیلی درمانی (انفرادی وگروهی)

- طراحی محصولات جدید بیمه‌ای در رشته بیمه درمان و حوادث

- شاخصهای سلامت و توسعه انسانی

- تقلب و تخلف در رشته بیمههای درمان

- بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شبکه خدمات بیمه‌ای

- بررسی نقش و جایگاه شرکت‌های کمک‌رسان و ارزیاب خسارت در کاهش ضریب خسارت

- شناسایی عوامل موثر بر خرید بیمه نامه‌های آتش سوزی مسکونی و تخمین تابع تقاضای این بیمه نامه‌ها

- بررسی رشته‌های درمان انفرادی خانواده و تاثیر آن بر ضریب خسارت‌های شرکت‌های بیمه

- مطالعه تطبیقی و طراحی بیمه‌های درمان خانواده متناسب با نیاز خانواده ایرانی

- کاربردهای ابزارهای پوشیدنی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در بیمه‌های زندگی و درمان

- بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شبکه خدمات بیمه‎ای

- شناسایی عوامل موثر بر خرید بیمه‏نامه‎های آتش‎سوزی مسکونی و تخمین تابع تقاضای این بیمه‎نامه‎ها

دکتر نسرین حضارمقدم

- استفاده از داده‎کاوی در کشف و کنترل تقلبات بیمه‌های زندگی

- پیادهسازی و کاربردهای هوش تجاری در صنعت بیمه

- نحوه ارزیابی ریسک بازخرید در مدل‌های اکچوئری بیمههای زندگی

- ارائه محصولات بیمه زندگی متناسب با نیاز مصر‌ف‌کننده

- روشهای نوین بازاریابی در بیمههای زندگی

- کاربرد فرآیندهای مارکوف و مدل‎های چند حالتی در بیمه‎های زندگی

- محاسبه نرخ‌های ازکارافتادگی در بیمه‌های زندگی

- کاربردهای ابزارهای پوشیدنی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی در بیمه‌های زندگی و درمان

- شیوه‌های قیمت‌گذاری محصولات نوین موجود در دنیا از قبیل محصولات بیمه زندگی و مستمری

دکتر میترا قنبرزاده

- محصولات بیمه‌ای و مدیریت ثروت

- مدیریت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه

- انواع بیمه‌های زندگی متصل به واحد سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی آن‌ها برای ایران

-  بررسی ترجیحات مشتریان بیمه‌های زندگی

-  سرمایه‌گذاری مستقیم توسط بیمه‌گران، تجارب جهانی و موانع بومی‌سازی آن در ایران

-  بررسی شاخص‌های نوین نظارت مالی بر موسسات بیمه با تاکید بر شاخص‌های پیشرو و پیش هشدار بیمه، نابرابری و عدالت اجتماعی

دکتر عزیز احمدزاده

- قوانین و مقررات حاکم بر فناوری اطلاعات در بیمه‌های اشخاص

- تحلیل آرای قضایی مربوط به بیمه‌های اشخاص

- آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود در بیمه‌های زندگی

- قوانین و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با تقلبات بیمه‌ای در بیمه‌های زندگی

- بررسی ساختار فقهی و حقوقی انواع قرارداد بیمه‌های زندگی( از دیدگاه حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان و ارتباط هریک از آنها)

- روش‌های اندازه‌گیری میزان رضایت مندی شاکیان از نحوه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (سیستم رسیدگی) در بیمه‌های زندگی

فاطمه آزادبخت

- بررسی متداول ترین روش‏های ارزیابی عملکرد و ویژگی های موثر بر اثربخشی آنها (ارشد)

- بررسی هزینه‏های ثابت و عملیاتی شعب و واحدها (بررسی هزینه و فایده یک واحد عملیاتی صف و ستاد) و استخراج قیمت تمام شده برای محصولات بیمه ای (ارشد)

- بررسی انواع استارت‏آپ‏های مورد نیاز صنعت بیمه در قالب مطالعه تطبیقی و تاثیر آنها بر سودآوری و رشد درآمد شرکت بیمه (دکتری)

شرکت بیمه البرز

- ارزیابی آگاهی از برند: مطالعه موردی شرکت بیمه تعاون (ارشد)

- استخراج الگوی ریاضی شناسایی تقلب در رشته های بیمه درمان/ اتومبیل؛ مطالعه موردی شرکت بیمه تعاون (ارشد)

شرکت بیمه تعاون

- تبیین رابطه بیمه های زندگی، بورس و بخش حقیقی اقتصاد از منظر هم افزایی (سینرژی) (ارشد)

- تحلیل بر وجود نهادی رشد ضریب نفوذ بیمه در مناطق منتخب با تاکید بر نهادهای غیررسمی و عوامل جمعیت شناختی (ارشد)

شرکت بیمه دانا

- تحلیل رفتار رقابتی شرکت‏های بیمه ای با رویکرد نظریه بازی‏ها (ارشد)

- برآورد ارزش آفرینی مشتریان در طول دوره عمر مشتری (CLV)؛ مورد مطالعه: شرکت بیمه نوین (ارشد)

- طرح جامع الگوی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت‏های بیمه (مطالعه موردی: شرکت بیمه نوین) (دکتری)

شرکت بیمه نوین

- مدل های ترکیب بهینه قراردادهای اتکایی (دکتری)

- کاربرد یادگیری الگوریتم ماشین در صنعت بیمه (ارشد)

- ارزیابی عملکرد شعب (ارشد)

شرکت بیمه سرمد


گروه دورانV6.0.0.0