روابط عمومی درمتن است نه در حاشیه ، ضرورت است نه در لوکس ، در خود مدیریت است نه در بیرون آن
دکتر نطقی بنیان‌گذارعلم روابط عمومی درایران

روابط عمومی  دانشی میان رشته‌ای است که سواد، تخصص و مهارت لازمه‌ی آن است و سپس هنری که با بکارگیری آن تسهیلگری در اجرای فعالیت های درون سازمانی ، انتظارا