نشان های پژوهشکده بیمه :
     

گروه دورانV5.6.6.0