قوانین عمومی

 • قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14

 • قانون تجارت مصوب 1311/02/13

 • قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339/02/07

 • قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02

 • قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10

قوانین اختصاصی

 • قانون بیمه مصوب 1316/02/07

 • قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30

 • قانون الحاق دولت به سیستم بین المللی بیمه مسؤولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) مصوب 1356/03/05

 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی (اکو-فیر) مصوب 1365/01/26

 • قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در «اتحادیه نظارت کنندگان بر شرکت های بیمه در کشورهای در حال توسعه» مصوب 1365/05/02

 • قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب1367/09/13

 • قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا مصوب 1371/11/25

 • قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزد تجاری مصوب 1377/12/25

 • قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 1380/06/06

 • قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395/02/20

 • قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08

-مصوبات شورای عالی بیمه

- تصویب نامه ها

 • مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376/06/08

 • تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 1391/09/18

 • تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز 1378/11/07

 • آیین  نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396/04/28

 • آیین نامه اجرایی ماده(12) قانون بیمه شخص ثالث، موضوع تعیین ظرفیت مجاز وسایل نقلیه مصوب 1397/03/23

 • آیین‌نامه اجرایی ماده (٣٠) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/06/15

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
آیین نامه مبارزه با پولشویی

 

اساسنامه شرکت های سهامی بیمه دولتی
اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران
اساسنامه شرکت های بیمه سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران

 

گروه دورانV5.6.6.0