• 878.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg

طرح های پژوهشی در حال اجرا

ردیف

شماره شناسه

عنوان طرح پژوهشی

مجري

کارفرما

1

98622

آسیب‌شناسی مقررات حاکم بر ذینفع در بیمه‌های زندگی با پوشش فوت و ارائه راهکار بر اساس تجربه کشورهای منتخب

فاطمه آزادبخت

پژوهشکده بیمه

2

99621

آسیب‌شناسی طرح‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه از سال 1389 الی 1398

دکتر نسرین حضارمقدم

پژوهشکده بیمه

3

99622

بررسی بازخرید بیمههای زندگی اندوختهدار و تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر آن

دکتر میترا قنبرزاده

بیمه مرکزی ج.ا.ا

4

99202

برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) سرمایه‌گذاری در سهام توسط شرکتهای بیمه

دکتر سارا جمهوری

بیمه مرکزی ج.ا.ا

5

00621

بررسی سازوکار محصول و مقررات نظارت بر بیمه‏نامه‏های زندگی متصل به واحدهای سرمایه‏گذاری

دکتر عزیز احمدزاده

بیمه مرکزی ج.ا.ا

6

00622

بررسی تجربه کشورهای منتخب در جداول زندگی مورد استفاده در بیمه‌های زندگی و مستمری

دکتر میترا قنبرزاده

بیمه مرکزی ج.ا.ا

7

00623

تعیین ویژگی‌ها و سطوح بیمه درمان تکمیلی و برآورد تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان

دکتر نسرین حضارمقدم

شرکت بیمه دی

8

00501

طراحی نقشه راه زنجیره بلوکی صنعت بیمه

دکتر علی کمندی

پژوهشکده بیمه

9

99613

محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده

آزاده بهادر

پژوهشکده بیمه

10

00611

برآورد و تحلیل تعداد کل واحدهای در معرض خطر بیمه شده و بیمه نشده موجود در کشور به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای فاز اول: رشته‌های اموال و اشخاص

دکتر مریم اثنی عشری

بیمه مرکزی ج.ا.ا

11

00612

بررسی راهکارهای صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم

دکتر اسما حمزه

بیمه مرکزی ج.ا.ا

12

00101

گزارش ابعاد توسعۀ مدیریت ریسک در مدل کسب‌وکار و فرهنگ سازمان‌های صنعت مالی کشور ایران

دکتر مجتبی رستمی نوروزآباد

بیمه مرکزی ج.ا.ا

13

98301

تدوین تاریخ شفاهی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وحید طبائی

بیمه مرکزی ج.ا.ا

14

99303

رویه قضایی در بیمه‌های آتش‌سوزی

پزوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشکده بیمه

15

99635

بررسی مدل‌های کلان اقتصادی و مقایسه روند تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد و بیمه در ایران (فاز اول)

دکتر فرزان خامسیان

پژوهشکده بیمه

16

00301

سنجش شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های بیمه در ایران و استقرار چارچوبهای عملیاتی آن

دکتر نسرین ابراهیمی

پژوهشکده بیمه

17

00302

نوسازی استراتژیک در صندوق بیمه کشاورزی

پژوهشکده بیمه

صندوق بیمه کشاورزی

18

00303

تدوین چارچوبی برای بکارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 در صنعت بیمه

دکتر علی رحمانی

پژوهشکده بیمه

19

00304

طراحی و محاسبه‌ی شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده صنعت بیمه به تفکیک رشته فعالیت‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای

دکتر علی شهابی

پژوهشکده بیمه

 

 

 

 

 

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0