در نشست آینده پژوهی و آینده نگاری صورت گرفت:
بررسی تجارب آینده نگاری در ایران و جهان


در برنامه ملی آینده نگاری تاکید بر آن است که از الگوی سنتی مبتنی بر تدوین اسناد و اولویت های فناوری پرهیز شود. این مطلب را دکتر چاپرک در سلسله نشست های آینده پژوهی و آینده نگاری با معرفی تجارب آینده نگاری داخلی و خارجی که صبح امروز در پژوهشکده بیمه برگزار شد، اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در این دوره آموزشی که رییس پژوهشکده، اعضای هیات علمی و جمعی از کارشناسان شرکت های بیمه حضور داشتند، در بخش تجارب داخلی، آینده نگاری تهران و برنامه ملی آینده نگاری بررسی و اعلام شد: در آینده نگاری داخلی نیازمند یک رویکرد تاریخی به این موضوع هستیم که در جهت ایجاد زیست بوم آینده نگاری باشد. دکتر چاپرک این رویکرد را مقابل رویکرد مبتنی بر سند نویسی معرفی کرد و گفت: در فرهنگ آینده نگر زمانی آینده محدود خواهد شد که از مجرای سلسله مراتبی مطرح شود. وی همچنین با معرفی تجارب جهانی اقدام به معرفی پلتفرم آینده نگاری اروپا و شبکه پایش آینده نگاری در اروپا کرد و گفت: الگوی سیاست گذاری از نوع مهندسی نیست و معطوف به امور تخصصی و فنی نمی شود بلکه یک امر اجتماعی است. لذا بدون شناخت شرایط زمینه ای و فراهم نمودن این شرایط نمی تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.

نوشته شده در 1398/5/13
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1311
Power by www.irc.ac.ir