نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

طرح های پژوهشی سال 1400 :

مولف اصلی : دکتر فاطمه امیری(کارشناس پژوهشی)

مولف فرعی : دکتر شاهین طیار(پژوهشگر پژوهشکده بیمه)، دکتر کیومرث مترجم

زير عنوان: (فاز صفر: شناسایی موادی که بررسی آرای قضایی مربوط به آنها در اولویت می باشند.)

تاریخ انتشار 1400/06/14
شماره 128

مولف اصلی : دکتر مینا رنجبرفرد(عضو هيات علمی دانشگاه الزهرا)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/01/24
شماره 141
6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0