بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی ها(ازگذشته تا آینده) درجهان و ایران      1399/05/06

باتاکید برپهنه بندی ریسک خشکسالی بارویکردصنعت بیمه

میز بیمه حوادث فاجعه آمیز و خسارت های بزرگ

شماره 62