بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی ها(ازگذشته تا آینده) درجهان و ایران

باتاکید برپهنه بندی ریسک خشکسالی بارویکردصنعت بیمه

میز بیمه حوادث فاجعه آمیز و خسارت های بزرگ

شماره 62

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0