در روایت جامعه شناسی کلاسیک و مدرن همه چیز اجتماعی است، صنعت بیمه به عنوان صنعتی فراگیر در عصر مدرن ماهیتاً اگر چه اقتصادی است ولی به غایت اجتماعی است. موضوعی که در این صنعت به لحاظ مطالعات اجتماعی مغفول بوده یا حداقل مطالعات راهگشای قلیلی در این حوزه تاکنون وجود داشته است. میز مطالعات اجتماعی بیمه در پی ضرورت و اهمیت موضوع و گستردگی دامنه‌ی تاثیر صنعت بیمه بر روی زندگی کنشگران اجتماعی ایران زمین و به منظور مطالعه و پژوهش ابعاد اجتماعی و فرهنگی صنعت بیمه در جامعه ایرانی شکل گرفته است. مساله‌محوری، راهگشایی موضوعات روز بیمه، تحقیقات کیفی‌نگر، ترجمه‌های راهگشا، بررسی پیامدهای اجتماعی قوانین و طرح‌های بیمه‌ای، همکاری مشترک با انجمن‌های علمی، اساتید جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی؛ گفتگوهای اجتماعی در راستای فرهنگ بیمه‌گری؛ رصد و تحلیل اجتماعی صنعت بیمه، نظرسنجی،بازیابی اجتماعی بیمه عمده‌ترین رویکردهای سیاستی میز مطالعات اجتماعی بیمه است.

دکتر اسدا... نقدی
راهبر میز پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه


تلفن: 22084084
 

 

 

دکتر صلاح‌الدین قادری
همکار میز پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

• دکتری جامعه‌شناسي بررسی مسائل اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰
• کارشناسی‌ارشد جامعه شناسي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
• کارشناسی: پژوهشگري، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹
وی از سال ۱۳۹۵ به‌بعد عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی است.

ایمیل: salahedin.gh@gmail.com

رزومه پژوهشی


 

دکتر قنبرعلی رجبلو
همکار میز پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

• دكتری علوم سیاسی، مطالعات ایران، دانشگاه تربیت مدرس
• كارشناسي‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
• كارشناسي علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
وی استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا است.

ایمیل: rajabloo@alzahra.ac.ir


 

دکتر کامل دلپسند
همکار میز پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

• دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی اجتماعی دانشگاه تهران
• کارشناسی ارشد جامعه شناسی گرایش مطالعات جوانان دانشگاه تهران
• دانش آموخته‌ی پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران
وی استادمدعو جامعه‌شناسی در دانشگاه، پژوهشگر اجتماعی و علایق مطالعاتی‌اش، توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی است.

تلفن: 22084084
ایمیل: delpasand.ka@irc.ac.ir


 

دکتر محسن بدره
همکار میز پژوهشی مطالعات اجتماعی بیمه

دکتری مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی‌ارشد فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق
کارشناسی فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق
وی از سال ۱۳۹۶ به‌بعد عضو عیئت علمی دانشگاه الزهرا و استادیار گروه مطالعات زنان این دانشگاه است.
ایمیل: m.badreh@alzahra.ac.ir

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0