میز مطالعات اجتماعی در نظر دارد حداقل یک کارگاه ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی بیمه را با حضور خبرگان حوزه اتاف و متخصصین صنعت بیمه برگزار نماید.


 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0