گزارش موردی شماره 63

فروردین و اردیبهشت 1400

وحیده نورانی،زهرا اشرفی

تحول دیجیتال صنعت بیمه در کشورهای منتخب: فناوری‌ها، قوانین و مقررات و نهادسازی

امتیاز :  ۴.۲۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0