گزارش موردی شماره 64

خرداد و تیر 1400

مریم شیروانی

تغییر اقلیم و صنعت بیمه: انجام اقداماتی به‌عنوان مدیران ریسک و سرمایه‌گذاران از دیدگاه مدیران سطح c در صنعت بیمه

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۳

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0