مولف اصلی : وحیده نورانی

زير عنوان: مرداد و شهریور 1400

تاریخ انتشار 1400/07/14
هوش مصنوعی و کاربردهای آن در صنعت بیمه

مولف اصلی : مریم شیروانی

زير عنوان: خرداد و تیر 1400

تاریخ انتشار 1400/05/19
تغییر اقلیم و صنعت بیمه: انجام اقداماتی به‌عنوان مدیران ریسک و سرمایه‌گذاران
از دیدگاه مدیران سطح c در صنعت بیمه

مولف اصلی : وحیده نورانی،زهرا اشرفی

زير عنوان: فروردین و اردیبهشت 1400

تاریخ انتشار 1400/02/31
تحول دیجیتال صنعت بیمه در کشورهای منتخب: فناوری‌ها، قوانین و مقررات و نهادسازی


6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0