مولف اصلی : مریم شیروانی

زير عنوان: خرداد و تیر 1400

تاریخ انتشار 1400/05/19
تغییر اقلیم و صنعت بیمه: انجام اقداماتی به‌عنوان مدیران ریسک و سرمایه‌گذاران
از دیدگاه مدیران سطح c در صنعت بیمه

مولف اصلی : وحیده نورانی،زهرا اشرفی

زير عنوان: فروردین و اردیبهشت 1400

تاریخ انتشار 1400/02/31
تحول دیجیتال صنعت بیمه در کشورهای منتخب: فناوری‌ها، قوانین و مقررات و نهادسازی

مولف اصلی : دکتر محمود اسعد سامانی

مولف فرعی : دکتر زهره ملامحمدی، سحر حق نظری، مرجان کریمی

زير عنوان: تابستان 1400

تاریخ انتشار 1400/06/31
گزارش مدیران ریسک اروپایی FERMA2020
(FERMA and Pwc, 2020)

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0