شناسایی شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر در بیمه‌های زندگی در ایران و کشورهای منتخب

دانشگاه شهید بهشتی تهران دکتر احسان بهرامی سامانی

شماره 123

تقلب در صنعت بیمه ، یکی از علل مهم در افزایش هزینه های بیمه‌گران به شمار می آید. تقلب ها در انواع بیمه‌های زندگی از زمان آغاز صنعت بیمه تحت یک بنگاه تجاری، وجود داشته است. از این رو، بیمه گرها نیاز به یک چارچوب مدیریتی قوی برای کشف و کنترل تقلب بیمه‌ای دارند. به‌کارگیری فنون شناسایی تقلب به‌منظور جلوگیری از اقدام‌های متقلبانه در سیستمهای بیمه‌ای اجتناب‌ناپذیر است.  در این طرح، ابتدا با انجام یک مطالعۀ مروری حیطه ای روی پیشینۀ موضوع، شگرد های تقلب بیمه گذار علیه بیمه گر در انواع بیمه های زندگی درکشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.  سپس با انجام یک تحلیل چارچوبی به عنوان شیوه ای برای تحلیل پژوهش های کیفی به شناسایی مصادیق و شگردهای تقلب توسط بیمه گذار علیه بیمه گر در انواع  بیمه های زندگی در شرکت های منتخب بیمه کشور پرداخته می شود و در نهایت برای بررسی همۀ زوایای این موضوع،  بررسی و تحلیل آماری روی پرونده های تقلب شرکت های منتخب بیمه صورت می