پایگاه داده هوشمند صنعت بیمه
سامانه محاسبات ریسک زلزله
سامانه مدیریت جامع ریسک شرکت‌های بیمه
سامانه آمار صنعت بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0