خرداد 25 سه شنبه

سمینار درس با موضوع :
نهادها، بازارها و تنظیم گری مالی بیمه و صنعت بیمه ایران
سخنران : دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه


 

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0