دکترنسرین حضار مقدم

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
172 / 02122084084
تحصيلات : 
دکتری : اقتصاد سلامت-دانشگاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد :اقتصاد محض-دانشگاه تهرانکارشناسی :اقتصاد نظر
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه :استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0