دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر میترا قنبر زاده

سرپرست گروه پژوهشی بیمه های اشخاص و عضو هیأت علمی

 • تحصيلات : دکتری :آمار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر میترا قنبر زاده

سرپرست گروه پژوهشی بیمه های اشخاص و عضو هیأت علمی

 • تلفن : 232 /02122084084
 • پست الکترونیکی : ghanbarzadeh@irc.ac.ir

دکتر عزیز احمد زاده

عضو هیأت علمی

 • تحصيلات : دکتری : علوم اقتصادی، گرایش مالی و توسعه-دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عزیز احمد زاده

عضو هیأت علمی

 • تلفن : 124 / 02122084084
 • پست الکترونیکی : ahmadzadeh@irc.ac.ir

دکترنسرین حضار مقدم

عضو هیأت علمی

 • تحصيلات : دکتری : اقتصاد سلامت-دانشگاه تربیت مدرس

دکترنسرین حضار مقدم

عضو هیأت علمی

 • تلفن : 172 / 02122084084
 • پست الکترونیکی : hozarmoqadam@irc.ac.ir

فاطمه آزادبخت

عضو هیأت علمی

 • تحصيلات : کارشناسی : تربیت معلم قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی

فاطمه آزادبخت

عضو هیأت علمی

 • تلفن : 177 / 02122084084
 • پست الکترونیکی : azadbakht@irc.ac.ir

دکتر محبوبه اعلائی

عضو هیأت علمی

 • تحصيلات :

دکتر محبوبه اعلائی

عضو هیأت علمی

 • تلفن : 123 /02122084084
 • پست الکترونیکی : aalaei@irc.ac.ir
گروه دورانV5.6.6.0