معرفي گروه پژوهشي بيمه هاي اموال و مسئولیت


شکل گیری:  گروه پژوهشي بيمه هاي اموال و مسئولیت از سال 1376 با شروع فعاليت مركز تحقيقات بيمه اي، به شكل رسمي فعاليت خود را در جهت گسترش پژوهش در حوزه بيمه هاي اموال و مسئولیت آغاز نمود. با تأسيس پژوهشكده در سال 1384، اين گروه پژوهشي با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي كشور به عنوان یکی از گروه های این موسسه به فعاليت خود ادامه داد.مأموریت:  مأموریت گروه در حال حاضر، انجام مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های مرتبط با بیمه های اموال و مسئولیت است. دورنماي فعالیت های اين گروه تبدیل شدن به یک مرجع علمي و پژوهشي معتبر در حوزه بيمه هاي اموال و مسئولیت در سطح كشور، منطقه و جهان می باشد.مهمترین حوزه هاي مطالعاتی مرتبط:  برخی از حوزه هاي مطالعاتی مرتبط با بيمه هاي اموال و مسئولیت عبارتند از: مدیریت ریسک در بیمه های اموال و مسئولیت؛ بازنگری قوانین و آیین نامه های مرتبط با بیمه های اموال و مسئولیت؛ مطالعات اكچوئرال و محاسبات بيمه اي به ویژه برای تعيين نرخ حق بیمه براي كليه رشته هاي بيمه اي اموال و مسئولیت؛ امکان سنجی ارائه محصولات جدید بیمه ای و یا بهبود بیمه نامه های فعلی؛ بررسی و شناسایی راهکارهای ارتقاء ثبات مالی و یکپارچگی بازارهای مالی و تخفیف و حذف ریسک های سیستمی نظام مالی و راهكارهاي افزايش ضريب نفوذ بيمه در رشته هاي مختلف اموال و مسئولیت.


گروه دورانV5.6.6.0