محصولات جدید بیمه ای برای پاندمی ها و اپیدمی ها آینده

وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

بهار 1399

امتیاز :  ۲.۷۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0