نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

گزارش‌های پژوهشی سال 1399

مولف : دکتر محبوبه اعلایی(عضو هیأت علمی پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/05/28 تعداد بازدید 143
شماره 63

مولف : وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

تاریخ انتشار 1399/05/26 تعداد بازدید 169
شماره 61

مولف : میز بیمه حوادث فاجعه آمیز و خسارت های بزرگ

تاریخ انتشار 1399/05/06 تعداد بازدید 186
شماره 62

مولف : دکتر میترا قنبرزاده (عضو هیئت علمی و مسئول میز تخصصی بیمه‌های زندگی)

تاریخ انتشار 1399/04/02 تعداد بازدید 361
شماره 27

مولف : وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

تاریخ انتشار 1399/03/26 تعداد بازدید 270
شماره 31

مولف : دکتر لیلی نیاکان، دکتر عباس خندان

تاریخ انتشار 1399/03/13 تعداد بازدید 241
شماره: 21

مولف : فاطمه عطاطلب

تاریخ انتشار 1399/03/07 تعداد بازدید 180
زمستان 1398

مولف : فاطمه آزادبخت و مدریک پیرصاحب

تاریخ انتشار 1399/02/31 تعداد بازدید 259
بهار 1399

مولف : دکتر عزیز احمدزاده(عضو هیأت علمی و مشاور پژوهشکده)

تاریخ انتشار 1399/02/24 تعداد بازدید 312
بهار 1399

مولف : دکتر سمیه میره (پژوهشگر پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/24 تعداد بازدید 127
بهار 1399

مولف : فاطمه عطاطلب (مسئول میز تخصصی بیمه‌های انرژی)

تاریخ انتشار 1399/02/23 تعداد بازدید 297
بهار 1399

مولف : دکتر مریم اثنی‌عشری(مسئول میز تخصصی ریسک)

تاریخ انتشار 1399/02/22 تعداد بازدید 229
بهار 1399

مولف : زهرا بردال (میز تخصصی بررسی نظام‌های بیمه‌ای )

تاریخ انتشار 1399/02/22 تعداد بازدید 159
بهار 1399

مولف : دکتر سمیه میره (پژوهشگر پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/20 تعداد بازدید 260
بهار 1399

مولف : شاهین طیار، مسئول میز مطالعات مدیریتی بیمه

تاریخ انتشار 1399/02/20 تعداد بازدید 311
بهار 1399

مولف : وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

تاریخ انتشار 1399/02/20 تعداد بازدید 456
بهار 1399

مولف : دکتر اسماء حمزه(عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 255
بهار 1399

مولف : دکتر لیلی نیاکان، سعیده رجایی هرندی

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 272
بهار 1399

مولف : دکتر میترا قنبرزاده(عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه)

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 420
بهار 1399

مولف : آزاده بهادر(مسئول ميز تخصصي بيمه هاي اتومبيل)

تاریخ انتشار 1399/02/17 تعداد بازدید 307
بهار 1399
گروه دورانV5.6.6.0