نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

گزارش‌های پژوهشی سال 1399

مولف اصلی : محدثه آهنگرانی

مولف فرعی : مهناز منطقی پور(رئیس میز داده کاوی پژوهشکده بیمه)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/01/29 تعداد بازدید 147
شماره 96

مولف اصلی : دکتر اسداله نقدی (راهبر میز مطالعات اجتماعی بیمه)

مولف فرعی : معصومه مهرگان، دکتر مهدی مالی امیری

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/01/24 تعداد بازدید 51
شماره 87

مولف اصلی : موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی(دکتر وحید ماجد)

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1399/12/01 تعداد بازدید 94
شماره 97
گروه دورانV6.0.0.0