بررسی فرایند تدوین استانداردها و ارائه پیشنهاد برای استانداردهای اکچوئری ایران

دکتر محبوبه اعلایی(عضو هیأت علمی پژوهشکده بیمه)

بیمه

شماره 63

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V6.0.0.0