دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر فرزان خامسیان

سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان

دکتر فرزان خامسیان

سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان

  • پست الکترونیکی : khamesian@irc.ac.ir

دکتر محمدجواد حضوری

عضو هیأت علمی

دکتر محمدجواد حضوری

عضو هیأت علمی

  • پست الکترونیکی : hozoori@irc.ac.ir

دکتر لیلی نیاکان

عضو هیأت علمی

دکتر لیلی نیاکان

عضو هیأت علمی

  • پست الکترونیکی : niakan@irc.ac.ir
گروه دورانV5.6.6.0