1. قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه

لینک: https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=196

2. مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص تعرفه هزینه ارزیابی خسارت، به ازای هر فقره ارزیابی برای سال 1399 موضوع ماده 39 قانون شخص ثالث

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=3619

3. نرخ حق بیمه شخص ثالث ماشین آلات کشاورزی

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=3118

4. تعرفه هزینه ارزیابی خسارت - موضوع تبصره ماده (۳۹) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=3092

5. موارد خارج از تعهد شرکت های بیمه - تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شخص ثالث

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=3090

6. دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بيمه اجباري شخص ثالث

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=2992

7. آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث- آیین‌نامه شماره 72

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=1831

8. آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه (آيين نامه بيمه حادثه راننده)- آيين نامه شماره ۶۷

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=1826

9. شرايط عمومي بيمه بدنه وسايل نقليه زميني- آيين نامه شماره ۵۳

لینک: https://www.centinsur.ir/?siteid=1&pageid=162&newsview=1802

 

گروه دورانV5.6.6.0