گروه اعزامی صنعت بیمه به کشور فرانسه در سال 1337 :
از راست به ترتیب:  عبدالشکور زنوزی - محمود اسلامی - محمد هوشنگی - ایرج سعیدوزیری - غلامحسین جباری - عبدالعظیم بیابانی - جانعلی محمودصالحی - مسیح ایزدپناه - منوچهر فرجادی - ضیاء رفیعیان نائینی
 

معرفی:

دانش سازمانی نهفته در تجارب پیشکسوتان بیمه از آغاز تا کنون همراه با  اوج و فرازهای آن و نقش پیشکسوتان و بنیانگذاران صنعت بیمه، روسا و مدیران در حمایت از بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و فعالیتهای بیمه‌ای هریک که در سیاستگذاری های سازمان نقش آفرینی داشته‌اند اهمیت بسیاری دارد.
در این راستا مدیرانی موفقتر می‌باشند که نسبت به تجربیات گذشته بی‌تفاوت نباشند زیرا دانش کسب شده از خطاها، اغلب ابزاری برای رسیدن به موفقیت‌های آینده است.
صنعت بیمه یکی از ارکان مهم اقتصادی در کنار بورس و بانک می باشد و بازخوانی تجارب پیشکسوتان و مدیران که کوله باری عظیم از تجارب را در دانش ذهنی خود دارند کمک بسیاری در افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد داشت.

 

 

← 1388    ← 1389    ← 1390    ← 1391    ← 1392   

 

گروه دورانV5.6.6.0