نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

آرشیو گزارش های مدیریتی :

 

مولف اصلی : پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مولف فرعی : دکتر انوشیروان انصاری، دکتر مرتضی بسطامی، دکتر اسماء حمزه، مهندس مهدی رحمانی، مهندس مهدی رحمتی، مهندس معصومه رخشنده، مهرداد رستمی، دکتر مرتضی عباس نژاد فرد، مهندس الهام علومی، دکتر عرفان فیروزی، حسین فهیمی، دکتر احسان کرکوتی، دکتر علیرضا گرگانی نژاد، دکتر هومن معتمد

زير عنوان:

تاریخ انتشار 1400/06/01
تابستان 1400

مولف اصلی : دانشگاه تربیت مدرس دکتر علی شایان(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

مولف فرعی : دکتر طاهره صاحب، وحیده نورانی، سیدمهدی فاطمی، سوگل جلالی، عباس امامی، مهدیه چوپانی، زهرا اشرفی

زير عنوان: گزارش مدیریتی مستخرج از طرح پژوهشی شماره 129

تاریخ انتشار 1400/11/11
زمستان 1400

مولف اصلی : دانشگاه تربیت مدرس دکتر علی شایان(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

مولف فرعی : دکتر طاهره صاحب، وحیده نورانی، سیدمهدی فاطمی، سوگل جلالی، عباس امامی، مهدیه چوپانی، زهرا اشرفی

زير عنوان: گزارش مدیریتی مستخرج از طرح پژوهشی شماره 129

تاریخ انتشار 1400/11/11
زمستان 1400

مولف اصلی : دانشگاه تربیت مدرس دکتر علی شایان(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

مولف فرعی : دکتر طاهره صاحب، وحیده نورانی، سیدمهدی فاطمی، سوگل جلالی، عباس امامی، مهدیه چوپانی، زهرا اشرفی

زير عنوان: گزارش مدیریتی مستخرج از طرح پژوهشی شماره 129

تاریخ انتشار 1400/11/11
زمستان 1400

 

 

 

 

 

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0