پیش درآمدی بر نقشه راه صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم

دکتر محمدرضا فرزانه

دکتر اسماء حمزه(عضو هیئت علمی گروه پژوهشی اموال مسئولیت)، دکتر مینا حسین پور طهرانی، مهندس معصومه فخری

شماره 40

پیش درآمدی بر نقشه راه صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    6.1.7.0
    V6.1.7.0