سخنرانی اقتصاد هوشمند

سخنران: دکتر جواد عرب یارمحمدی (عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی)

این نشست با محورهای پیشرفت‌های فناورانه و روندهای آتی، نمونه‌هایی از کاربرد فناوری‌های دیجیتال در دنیای واقعی، دولت پلتفرمی و حکمرانی خوب. توصیف و تعریف اقتصاد هوشمند و نمونه‌‌هایی از برنامه‌ریزی برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند برگزار شد.

ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد هوشمند در ایران، اقتصاد هوشمند و کارکرد دولت وچالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد هوشمند از دیگر محورهای این نشست بود.
بر پایه این گزارش در این نشست ضمن بررسی چالش‌های پیش روی اقتصاد هوشمند و اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال در ایران در حوزه سیاست‌های کلی نظام اداری، به جایگاه ایران در دو شاخص "سازگاری دیجیتال" و "داده باز" پرداخته شد. مفهوم‌سازی اقتصاد هوشمند، نقش فناوری‌های دیجیتال در کارکرد دولت در حوزه نظام پرداخت‌ها، صنعت بیمه، بانکداری دیجیتال، وام‌دهی، تامین مالی جمعی، مالیات‌ها و تجارت خارجی، از دیگر موضوعات اساسی است که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این نشست نمونه‌هایی از کاربرد فناوری‌های دیجیتال در دنیای واقعی و تجربه کشورهای سوئیس، هنگ‌کنگ، استونی و قزاقستان در برنامه‌ریزی‌ها برای حرکت به سمت اقتصاد هوشمند مطرح شد و در پایان ضمن اشاره به تعاریف و توصیفات اقتصاد هوشمند در ادبیات نظری، مدل مفهومی طراحی شده برای اقتصاد هوشمند ارائه شد.
بر اساس نتایج ارائه شده در این نشست، گذار به اقتصاد هوشمند موجب بهبود تمامی ابعاد حکمرانی خوب خواهد شد و بهبود شاخص‌های هدایت‌کننده به سمت اقتصاد هوشمند، به خودی خود منجر به افزایش بهره‌وری و بهبود سطح زندگی مردم خواهد شد.
حرکت به سمت اقتصاد هوشمند می‌تواند الگویی برای حرکت به سمت بیمه هوشمند را در اختیار صنعت بیمه(به عنوان یکی از اجزای اصلی اقتصاد) قرار دهد و تغییرات فناورانه، تغییر در سازوکار اقتصاد به نفع رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت.

فایل ارائه          فایل  گزارش پژوهش- پژوهشکده امور اقتصادی

 


 

 

 

 

 

 

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0