بخش اول:


1) آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موءسسات بیمه ( آیین نامه شماره 88)
2)آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (شماره های 93 ، 1/93 ،2/93)
3)اساسنامه نمونه شرکتهای بیمه منطبق با آیین نامه حاکمیت شرکتی
4)آیین نامه تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی (آیین نامه های شماره 40 ، 1/40 ،الی 7/40)
5)تعهد نامه تصدی معاون فنی ، مسولین فنی و امور مالی یا کنترل موسسات بیمه
6)فصل چهارم کتاب مراقب بیمه (جلد اول )
7) دستورالعمل تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های موسسات بیمه
8)آیین نامه نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن (شماره 76)
9)چک لیست نظارت بر توانگری موسسات بیمه (مربوط به آیین نامه شماره69)
10)چک لیست استاندارد حسابداری شماره 28
11)چک لیست ماده 109 قانون م.م.
12)قانون مالیات بر ارزش افزوده بخش خاص مربوط به موسسات بیمه
13)چک لیست تبصره 1 ماده 95 ق.م.م.
14)چک لیست اندوخته های قانونی (آیین نامه شماره 61)
15) چک لیست ذخایر فنی موسسات بیمه (مربوط به آیین نامه شماره 58)
16)چک لیست سرمایه گذاری موسسات بیمه ( مربوط به آیین نامه شماره 60)
17)چک لیست گزارشگری ( مربوط به آیین نامه شماره 88)
18)چک لیست دستورالعمل تسعیر ارز

 

بخش دوم:

1) اساسنامه نمونه شرکتهای بیمه (سهامی عام ) پذیرفته شده در بورس اوراق بهاءدار
2) اساسنامه نمونه شرکتهای بیمه سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاء دار
3)آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیات موسسه بیمه (آیین نامه شماره 90 ، 1/90، 2/90)
4) خرید سهام شرکتهای بیمه ایرانی توسط اشخاص خارجی (موضوع بخشنامه شماره 16742/205مورخ 5/9/92بیمه مرکزی)
5)دستورالعمل ثبت حق بیمه های قسطی ( موضوع بخشنامه شماره 37874/91مورخ 12/9/91 بیمه مرکزی)
6)آیین نامه نحوه تنظیم تحریر و نگهداری دفاتر ( آیین نامه موضوع تبصره یک ماده 95 قانون م.م.)
7) چک لیست حداقل سرمایه مورد نیاز شرکتهای بیمه
8) چک لیست دستورالعمل بیمه مرکزی درباره آیین نامه توانگری
9) چک لیست بازیافت خسارت (آیین نامه شماره 31)
10) چک لیست رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347
11) چک لیست ودایع موسسات بیمه خارجی ( آیین نامه شماره 4)
12)چک لیست رعایت اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 شرکتهای تازه تاسیس  بیمه

 

بخش سوم –واسطه های مالی
1) کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه (آیین نامه شماره 83)
2) حداکثر نرخ کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه و دلالان رسمی و نرخ کارمزد بیمه اتکایی (موضوع بخشنامه شماره 416916/600/93 مورخ 3/9/93)
3)کارمزد پوشش بیمه حوادث خانواده(موضوع بخشنامه شماره 21261/203/96 مورخ 31/2/96)
4)آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( آیین نامه شماره 96)
5) ممنوعیت پرداخت هزینه صدور به کارگزاران بیمه ( موضوع بخشنامه شماره 26044/403/93 مورخ 20/5/93)
6) چک لیست نمایندگی فروش بیمه های عمر ( آیین نامه شماره 54)

 


 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0