نشست علمی با موضوع : سواد بیمه ای، مولفه ها و شاخص ها
خلاصه گفتگوی کارشناسی با عنوان «ابعاد اجتماعی راننده محور شدن بیمه شخص ثالث»
سخنرانی "بیمه از کنشی اقتصادی تا کنشی اجتماعی-فرهنگی"

میز مطالعات اجتماعی در نظر دارد نشست اجتماعی با موضوع‌های محوری زیر را با حضور اساتید، متخصیص و مطلعین کلیدی جامعه شناسی و صنعت بیمه برگزار نماید:

•    توسعه اجتماعی و بیمه ؛ نقش سرمایه های اجتماعی در افزایش فرهنگ بیمه گری
•    بیمه و توسعه فرهنگی؛ دلالت های اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف ایران زمین
•    بیمه و رسانه ها، بررسی سازوکارهای رسانه ای رشد آگاهی جامعه در باب فرهنگ بیمه‌گری
•    بیمه و فضای مجازی، با تاکید بر ظرفیت فضای مجازی در راستای توسعه فرهنگ بیمه‌گری
•    بیمه و بازاریابی اجتماعی، شناخت بسترهای اجتماعی فرهنگی تغییر رفتار فرهنگی ایرانیان در باب بیمه

 

 

 

 

 

 

 

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0