میز مطالعات اجتماعی در این بخش  در نظر دارد قوانین و مقررات  به روز بیمه را از منظر پیامدهای اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی با همکاری پژوهشگران اجتماعی تحلیل و بررسی کند.


 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0